Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur
Inhoudsopgave
Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel
3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De
overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in
geval van herroeping Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 9
- De prijs Artikel 10 - Conformiteit en garantie Artikel 11 - Levering en
uitvoering Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling Artikel 14 - Klachtenregeling Artikel 15 -
Geschillen Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepings recht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot

een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-
en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of
ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen
de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de
ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen
wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het
kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn
samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
Voorwaarden van de ondernemer.
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam: Claudia Hek Kunstprojekten Vestigingsadres: Oosterbuurtstraat
2B Telefoonnummer: 0645204015 E-mailadres:

claudiahek@gmail.com KvK-nummer: 34344002 Btw-
identificatienummer: NL001442B85

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod
van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst
op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de
tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk
kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten,
kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is
het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan
de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze
voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende
bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door
een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel
mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld,
dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene
voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere
bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden
‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het
aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van
de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn
indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave
van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen
dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument
duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
◦ de prijs inclusief belastingen;
◦ de eventuele kosten van verzending;
◦ de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke

handelingen daarvoor nodig zijn;

◦ het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
◦ de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de

overeenkomst;

◦ de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn

waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

◦ de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de
kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op
afstand worden berekend op een andere grondslag dan het
reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
◦ of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en
zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen
is;

◦ de manier waarop de consument, voor het sluiten van de
overeenkomst, de door hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;

◦ de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de

overeenkomst kan worden gesloten;

◦ de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
◦ de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van

een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid
4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische
weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
ondernemer passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van
data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte
stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de
volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door
de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van
het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens,
tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van
onbepaalde duur is.

11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid
slechts van toepassing op de eerste levering.
12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende
producten.
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid
de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na
ontvangst van het product door de consument of een vooraf door
de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met
het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die
mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren,
conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn
herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst
van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het
modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant
het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient
te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen
niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft
teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden

gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het
aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument
zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer
dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het
product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend
bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door
de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk
toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door
de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele
waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
waardevermindering van het product wanneer door de
ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten
van de koopovereenkomst.
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument
uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De
uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
producten:
3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig
specificaties van de consument;
4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
6. die snel kunnen bederven of verouderen;
7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
8. voor losse kranten en tijdschriften;
9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument de verzegeling heeft verbroken.
10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
diensten:
12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding
te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde
periode;
13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de
consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
14. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de
prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of
diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op
de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft,
met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit
bedongen heeft en:
5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te
zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn
inclusief btw.
8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor
de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht
het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten
voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de
ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor
ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie
doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de
consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen
binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te
worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer
verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument,
noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de
toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of
bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in
strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de
verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van
voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten

aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen
tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame
spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument
akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument
heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde
termijnen kan de consument geen rechten ontlenen.
Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de
ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal
de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust
bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van
daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde
overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een
bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor
zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit
daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften
stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde
overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag
alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van

ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie
maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter
kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
proef- of kennismakingsperiode.
Duur
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag
de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van
de overeengekomen duur verzetten.
Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de
consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7
werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in
artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te
melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer
behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te
brengen.
Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte
klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn
van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst
en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de
ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting
WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg
opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot
Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis
bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend
lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht
er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de
consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen
door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel
ondernemer als consument stemmen in met deze bindende
uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze
geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument
betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is
het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR
platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op,
tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer,
zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten
kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende
bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

© 2017 - 2024 claudiahekart | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel